VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PODNIKATELSKÉHO NÁJMU VĚCÍ MOVITÝCH

(dále jen „OP“)

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „OP“) obsahují obecné vymezení podmínek poskytování podnikatelského nájmu věcí movitých společnostní TranslogCzech s.r.o., IČO 03759261, sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha, jakožto pronajímatelem. Nájemcem se v těchto OP rozumí fyzická nebo právnická osoba, která se společností TranslogCzech s.r.o. jakožto pronajímatelem uzavírá Smlouvu o nájmu věcí movitých.

 

I.  PODMÍNKY PRONÁJMU A JEHO VZNIK

Nájemce se zavazuje používat na základě Smlouvy o nájmu věcí movitých (dále jen ,,Smlouva“) předmět nájmu (dále také jen jako „PN“) jen pro vlastní potřebu. Během pronájmu nesmí nájemce odstranit, poškodit nebo  zakrýt  logo  obchodní  firmy  pronajímatele.  V  případě  porušení  těchto  povinností  je  pronajímatel oprávněn  požadovat  smluvní  pokutu  ve  výši  2.500,-  Kč  za  každý  předmět  nájmu  a  den,  v  němž  je  tato povinnost porušena. Nájemce je oprávněn užívat PN po dobu stanovenou ve Smlouvě. Pokud si nájemce nepřevezme PN ve lhůtě do 48 hodin ode dne dohodnutého termínu počátku doby nájmu, je pronajímatel oprávněn uplatnit vůči nájemci právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a vedle toho i právo na náhradu škody,  která  mu  vznikla  v  důsledku  nepřevzetí  PN  nájemcem.  Pronajímatel  přepravu  nebo  montáž  PN nezajišťuje,  ledaže  se  smluvní  strany  písemně  dohodnou  jinak.  V  případě,  že  přepravu  nebo  montáž  PN zajišťuje na základě písemné dohody s nájemcem pronajímatel, je nájemce povinen uhradit mu všechny náklady s tím spojené ve stejné lhůtě splatností nájemného. Nevrácení PN ke dni ukončení nájmu je považováno za neoprávněné užívání PN a pronajímatel má vůči nájemci právo na náhradu smluvní pokuty ve výši sazby nájmu stanovené ve Smlouvě, zvýšenou o 15 % z hodnoty této sazby za pronájem. V případě, kdy nájemce PN neodevzdá zpět pronajímateli do 14 dnů od skončení nájmu, je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši pořizovací ceny PN. Nájemce se může s pronajímatelem dohodnout na prodloužení sjednané doby nájmu. Žádost o prodloužení sjednané doby nájmu je povinen nájemce doručit pronajímateli minimálně 2 dny před ukončením doby nájmu, a to v písemné formě. Dohoda o prodloužení vyžaduje písemný souhlas pronajímatele.

 

II.  PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

 Nájemce, popř. oprávněná osoba podpisem předávacího protokolu potvrzuje převzetí PN, za tímto účelem je takováto  osoba  povinná  předložit  pronajímateli  doklad  totožnosti,  popřípadě  také  plnou  moc,  zároveň  se nájemce zavazuje použít PN jen k účelu, pro který je určen, a v místě, které bylo stanoveno. Nájemce prohlašuje, že osoba, která na předávacím protokolu potvrdí převzetí PN je oprávněnou osobou jednat za nájemce.  Předání  PN  provádí  servisní  technik  pronajímatele  za  přítomnosti  nájemce  či  osoby,  k  tomu nájemcem  určené.  Místem  předávání  a  přebírání  PN  jsou  prostory  pronajímatele,  pokud  není  písemně dohodnuto smluvními stranami jinak. Za řádné odevzdání PN zpět pronajímateli se považuje pouze řádné protokolární převzetí. Pokud nájemce užívá PN i po skončení nájmu, pronajímatel je oprávněn převzít zpět i svémocí do své držby, přičemž veškeré náklady spojené s takovým jednáním nájemce nahradí pronajímateli.

 

III.  NÁJEMNÉ

Nájemné se stanovuje podle platného ceníku pronajímatele, s kterým byl nájemce obeznámen. Nájemce je povinen platit nájemné i tehdy, jestliže v průběhu doby trvání nájmu dojde k poškození, či nadměrnému opotřebení PN způsobem, který odporuje ustanovením této Smlouvy nebo příslušných předpisů, jakož i jeho hospodářské   nebo   technické   použitelnosti,   zapříčiněné   nájemcem.   V   případě   prodlení   nájemce   se zaplacením nájemného se tento zavazuje zaplatit zákonný úrok z prodlení z nezaplacené částky nájemného a dále smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z nezaplacené částky nájemného. Tím není dotčeno právo pronajímatele  na  náhradu  škody.  V  případě,  že  bude  nájemci  poskytnuta  pronajímatelem  sleva  z  výše

nájemného  s  ohledem  na  avizovanou  dobu  pronájmu  předmětu  nájmu  a  nájemce  tuto  avizovanou  dobu nájmu nedodrží a PN pronajímateli vrátí před uplynutím této doby, bere nájemce na vědomí, že pronajímatel je oprávněn doúčtovat nájemci rozdíl částky, o kterou bylo nájemné s ohledem na avizovanou dobu nájmu sníženo. Pronajímatel je oprávněn požadovat po nájemci před uzavřením Smlouvy složení peněžité kauce k rukám pronajímatele. Pronajímatel je pak oprávněn jednostranně započíst své pohledávky dle Smlouvy na tuto kauci složenou nájemcem.

 

IV. DŮVODY VÝPOVĚDI A VÝPOVĚDNÍ DOBA

Pronajímatel může vypovědět Smlouvu s výpovědní dobou 5 kalendářních dnů z těchto důvodů: a) nájemce poruší povinnost užívat PN obvyklým nebo doporučeným způsobem, b) nájemce neoznámí pronajímateli poškození, ztrátu nebo zničení PN nejpozději do 2 pracovních dnů c) nájemce nedodrží předepsané úkony pravidelné údržby a obsluhy zařízení nájemcem, d) nájemce jinak podstatně poruší Smlouvu nebo právní předpisy vztahující se k PN nebo jeho obsluze a bezpečnosti práce s ním, e) nájemce užívá PN nebo trpí jeho užívání způsobem, kterým pronajímateli vzniká škoda nebo mu hrozí škoda, f) nájemce přenechá PN do užívání třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele (pokud není domluveno jinak), g) nájemce je o více jak 5 kalendářních dnů v prodlení s placením nájemného. Výpověď provede pronajímatel doručením písemného oznámení výpovědi zaslaného na adresu nájemce uvedenou v záhlaví Smlouvy. V případě  pochybnosti  ohledně  doručení  či  nedoručení  a/nebo  odepření  doručení  platí,  že  výpověď  byla nájemci doručena 5. dne poté, co byla pronajímatelem předána k poštovní přepravě.

 

V. PŘEPRAVA PŘEDMĚTU NÁJMU

Přepravu z místa určeného pro osobní vyzvednutí a vrácení zpět, jakož i přesuny v rámci staveniště zajišťuje nájemce na vlastní náklady, pokud ve Smlouvě není dohodnuto jinak. Nájemce je povinen přepravovaný PN zabezpečit  a  chránit  tak,  aby  nedošlo  k  jeho  ztrátě,  odcizení,  poškození  nebo  zničení.  V  případě,  že Pronajímatel zajišťuje dopravu, je ve Smlouvě uvedena sjednaná cena dopravy.

 

VI.  PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE A ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ PŘEDMĚTU PRONÁJMU

Nájemce  musí  provádět  všechna  účinná  opatření,  aby  nedošlo  k  poškození,  zničení,  neudržování  nebo odcizení PN. Nájemce odpovídá za dodržování příslušných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci.  Nájemce  odpovídá  za  to,  že  PN  je  provozován  odbornou  obsluhou  a  v  souladu  s  návodem  na obsluhu a údržbu, které nájemce převzal při podpisu Smlouvy, technickými podmínkami a platnými normami na  provoz.  Nájemce  prohlašuje,  že  byl  při  předání  předmětu  nájmu  řádně  zaškolen  a  seznámen  s  jeho obsluhou.  Nájemce  je  povinen  umožnit  kdykoliv  pracovníkům  pronajímatele  přístup  k  PN  za  účelem provedení kontroly. Nájemce zajišťuje na své náklady zejména pohonné hmoty, resp. jiný druh energie a mazadla ve smyslu technické dokumentace a doporučení pronajímatele, kvalifikovanou a odborně způsobilou obsluhu, pravidelnou technickou údržbu. Nájemce je povinen dodat na vyzvání pronajímatele PN do prostoru provozovny pronajímatele za účelem technické prohlídky a revize. Náklady s tím spojené hradí nájemce. Nájemce je povinen uchovávat dokumentaci k PN. Za ztrátu technické dokumentace nájemcem během trvání nájemního vztahu je pronajímatel oprávněn po nájemci požadovat smluvní pokutu dle platného ceníku. Nájemce je povinen neprodleně oznámit pronajímateli poškození, poruchu, havárii nebo odcizení PN či technické dokumentace. Nájemce je povinen zdržet se provedení jakýchkoli změn nebo technických úprav na PN.  Pokud však nájemce zavinil poškození PN, nebo potřebu provedení běžných  oprav, je povinen  je provést na vlastní náklady v plné výši. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu potřeby oprav a údržeb, které má provést pronajímatel. Při porušení této povinnosti odpovídá nájemce za škodu  tím  způsobenou.  Pokud  došlo  k  poškození  nebo  nadměrnému  opotřebení  PN  v  důsledku  jejího zneužití,  odpovídá  nájemce  i  za  škody  způsobené  osobami,  kterým  umožnil  k  pronajaté  věci  přístup. Nájemce  je  povinen  snášet  omezení  v  užívání  předmětu  nájmu  v  rozsahu  nutném  pro  provedení  oprav pronajímatelem. Jestliže nájemce vynaložil na PN náklady při opravě, ke které je povinen pronajímatel, má nárok na jejich náhradu, jestliže oprava byla provedena se souhlasem pronajímatele. Právo na prominutí nebo slevu z nájemného musí nájemce uplatnit u pronajímatele 3 bez zbytečného odkladu. Nájemce je povinen platit nájemné v plném rozsahu i tehdy, pokud PN nemohl užívat v důsledku vad, jeho poškození, vyřazení z činnosti, zavinil nájemce, jeho zaměstnanci, které měly k PN přístup (či už s povolením nebo bez povolení nájemce)

 

VII.  PRÁVA A POVINNOSTI NÁJMCE SOUVISEJÍCÍ S TECHNICKÝMI ZÁLEŽITOSTMI

 V rámci řádného užívání PN v souladu s jeho technickým určením a účelem nájmu se nájemce zavazuje dodržet  tyto  technické  zásady:  −  v  případě  provádění  jakýchkoliv  prací  s  pomocí  PN  –  plošin,  výtahů, teleskopických  manipulátorů  atp. je  nájemce  povinen  tento  dostatečně chránit  před  možným  poškozením. Toto platí zejména při malování, svařování a čisticích pracích. S pomocí PN je zakázáno provádět jakékoliv abrazivní  technologie,  např.  tryskání  jak  vodou,  pískem,  nanášení  nátěrů  stříkáním,  řezání  materiálů  za pomoci řezacích pil na bázi vody, čistící práce za použití kyselin, chemických prostředků apod. Při svařování je zakázáno používat PN jako pomocného pólu svářecích jednotek. − pokud je PN elektrická akumulátorová plošina, je nutné tuto denně dobíjet (minimálně 12 hod/den) a kontrolovat, popř. doplňovat destilovanou vodu v akumulátorech, dodržet počty doporučených startů. V případě nedodržování dobíjecího režimu takovéhoto stroje,   při   znehodnocení   akumulátorů   (snížení   jejich   kapacity   pod   provozní   úroveň   způsobenou nedostatečným nabíjením), je pronajímatel oprávněn vyúčtovat vzniklou škodu nájemci v plné výši. − pokud je PN stavební kontejner, musí být uložen na rovné zpevněné ploše. Připojení PN na elektrickou síť může provést  pouze  pracovník  oprávněný  na  tento  výkon  práce  v  souladu  s  předpisy  o  bezpečnosti a  ochraně zdraví při práci. Při napojení musí být zohledněna celková požadovaná kapacita odběru elektrické energie, např. konvektor, bojler atd., připojení na rozvody vody a kanalizaci musí být zejména  provedeno tak,  aby nedošlo  k  porušení  rozvodů  a  spotřebičů  −  uvnitř  PN  (použití  regulátoru  tlaku,  vstupního  zachycovače nečistot  vody  apod.),  uzemnění  PN  je  třeba  provést  odborně  v  souladu  s  příslušnou  technickou  normou, zapínání a zvedání kontejnerové buňky může být provedeno jen za všechny čtyři rohy horní části kontejneru (ISO  kostky)  lany  téže  délky  bez  prudkých  trhů  a  nárazů  a  na  střeše  kontejneru  nesmí  být  skladován jakýkoliv materiál. − pokud je PN elektrický spotřebič, nájemce prohlašuje, že byl seznámen s Poučením k provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů. − o umístění mobilních WC na místě používání rozhoduje pronajímatel. V případě jejich svévolného přemístění nájemcem, neodpovídá pronajímatel za servis tohoto PN. − předpokládaný limit denního nasazení PN je 8 mth; − nájemce zodpovídá za stav a vhodnost terénu, únosnost podloží a využití PN dle technických parametrů a informací uvedených na štítku PN a v přiloženém návodu k obsluze. Pokud je PN osobo- nákladní nebo nákladní stavební výtah ev. závěsná lávka, je nájemce povinen, před samotnou instalací PN, dodat statický posudek o únosnosti podloží; − nájemce je povinen při skončení nájmu odevzdat PN pronajímateli ve stavu odpovídajícím sjednanému způsobu užívání věci, vyčištěný, s veškerým příslušenstvím, doklady, klíči a podklady, a to na místě kde došlo k převzetí PN, pokud mezi smluvními stranami dohodnuto jiné místo. − pokud je PN lešení nesmí nájemce za žádných okolností (v nezbytných  a  nutných  případech  jen  s  písemným  souhlasem  pronajímatele)  zasahovat  do  smontované sestavy  konstrukce  lešení.  Nájemce  se  zavazuje  oznámit  pronajímateli  bez  zbytečného  odkladu  potřebu opravy konstrukce, případně jednotlivých komponentů lešení. Pokud pronajímatel zjistí závadu při vrácení (poškození, nekompletnost, znečištění), oznámí tuto skutečnost nejpozději do 3 dnů od takového zjištění nájemci. V případě, že se nájemce nedostaví k pronajímateli za účelem nápravy stavu, je povinen uhradit náklady, které pronajímatel na odstranění takového závadného stavu vynaloží. Pokud budou díly stavebního lešení znečištěny do té míry, že zbytky neodstranitelné běžnými prostředky budou bránit dalšímu pronájmu nebo budou poškozeny, nájemce se zavazuje nahradit hodnotu nového dílu dle ceníku platného v okamžiku provedení  náhrady.  V  případě  vrácení  jednotlivých  dílů  předmětu  nájmu  v  nadměrně  znečištěném  stavu (nánosy  barev,  pryskyřic  a  jiných  stavebních  či  nátěrových  hmot),  bude  objednateli  účtována  částka minimálně 100,- Kč za očištění jednoho dílu. Nájemce je oprávněn používat lešení pouze v souladu s platnými  technickými  normami,  návodem  k  použití  (uživatelskou  příručkou),  pravidly  montáže  a  pokyny pronajímatele. Bude-li pronajímatel realizovat i montáž, zavazuje se nájemce předat pronajímateli příslušné rozhodnutí s doložkou právní moci o povolení stavby nebo její části, nebo záboru veřejného prostranství a statické posouzení založení konstrukce lešení, pokud bude zakládáno na již existujících stavebních konstrukcích nebo místech s omezenou nosností. Nájemce se zavazuje zajistit pro pronajímatele možnost bezpečného uložení materiálu v hlídaném prostoru zařízení staveniště v místě stavby po dobu navážení a odvážení komponentů, montáže a demontáže. Pronajímatel je oprávněn takové místo odmítnout a nájemce pak zajistí jiné místo dle požadavků pronajímatele.

 

VIII.  PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE

 Pronajímatel  zajišťuje  na  své  náklady  revize  a  kontroly  PN.  Pronajímatel  oznámí  5  pracovních  dnů  před provedením kontroly či revize nájemci termín, kdy se dostaví ke kontrole a revizi PN. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli provedení revize a kontroly PN, porušení této povinnosti zakládá pronajímateli právo Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.

 

IX.  POJIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ, ZABEZPEČENÍ A OCHRANA PŘEDMĚTU PRONÁJMU

Pronajímatel  prohlašuje,  že  PN  je  pro  jeho  potřeby  pojištěn,  což  zahrnuje  zejména  zákonné  pojištění. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené nedodržením technických podmínek a provozních norem zařízení nájemcem, porušením zákazu manipulace se zařízením neoprávněnými osobami a na vzniklé ztráty všeho druhu, včetně ušlého zisku, pokut, mank, ztrát vzniklých z prodlení, nedodržením sjednaného výkonu a  ztrátou  trhu  nebo  smlouvy.  Za  všechny  uvedené  škody  odpovídá  v  plné  míře  nájemce.  Další  druhy pojištění nebo připojištění nad rámec výše uvedeného pojištění pronajímatele, včetně havarijního pojištění, zajišťuje a hradí nájemce. V průběhu nájmu je nájemce povinen oznámit pronajímateli jakoukoliv nehodu, ztrátu nebo škodu, a to neprodleně po jejich zjištění písemnou formou. Nájemce je povinen zajistit PN tak, že pokud je umístěno v uzavřeném a uzamčeném prostoru i během přestávek při pracovní činnosti, musí být řádně   uzamčené   zapalování,   aktivované   zabezpečovací   zařízení   dodané   výrobcem,   mechanické zabezpečení (např. zabezpečení uzamčeným řetězem, pevné spojení se základem apod.) přičemž vstupní dveře  musí  mít  bezpečnostní  cylindrickou  vložku  zabraňující  vytlačení  a  bezpečnostní  štít  zabraňující rozlomení  a  vylomení  vložky  a  přidán  další  zámek  nebo  bezpečnostní  závoru  a  musí  být  oplechované. Prosklené  otvory  musí  být  zajištěny  bezpečnostní  fólií  nebo  funkčními  mřížemi.  Pokud  je  umístěn  na otevřeném  prostranství  i  během  přestávek  při  pracovní  činnosti  musí  být  řádně  uzamčeno  zapalování, aktivované   zabezpečovací   zařízení   dodané   výrobcem,   mechanické   zabezpečení   (např.   zabezpečení uzamčenou řetězem, pevné spojení se základem apod.), plocha s odstavenými stroji a zařízeními musí být oplocená s uzamčenou bránou s trvalou strážní fyzickou ochranou nebo strážní službou. Za oplocení se považuje  stavba  vysoká  min.  1,80  m  ze  dřeva,  betonu,  cihel,  keramických  tvárnic,  oceli  nebo  jejich kombinace,  prefabrikovaných  prvků,  která  slouží  k  ohraničení  a  zabezpečení  odstavné  plochy.  V  případě pronájmu  stroje  musí  být  navíc  uzamčena  kabina.  V  případě  pronájmu  drobné  mechanizace  (např. hydraulická  kladiva,  lopaty,  frézy,  zametací  zařízení  apod.)  je  nájemce  povinen  zajistit  PN  proti  odcizení mechanicky  (např.  zabezpečení  uzamčené  řetězem  spojené  s  pevným  bodem  apod.)  v  uzavřeném  a uzamčeném prostoru, a to i během přestávek při pracovní činnosti.

 

X.  POŠKOZENÍ, PORUCHY, HAVÁRIE

 V případě nejasnosti příčiny vyřazení PN z provozu z titulu poškození, poruchy nebo havárie, přezkoumá okolnosti a míru zavinění servisní technik pronajímatele. O zjištěném stavu bude proveden zápis. Ve sporných  případech  objedná  pronajímatel  vyhotovení  znaleckého  posudku.  Náklady  na  jeho  vyhotovení hradí strana, která odpovídá dle výsledku znaleckého posudku za poškození, poruchu nebo havárii předmětu nájmu. Pronajímatel až do skončení sporu není povinen převzít PN, nájemce pak nájemné hradí v plné  výši.  V  případě  poškození,  poruchy  nebo  havárie  PN,  které  bylo  zaviněné  nájemcem,  tento  hradí veškeré náklady vzniklé z odstranění závady. Při větších poškozeních, poruchách a haváriích PN, které byly zaviněny nájemcem, tento hradí veškeré náklady vzniklé z odstranění závady a zároveň hradí nájemné pronajímateli během celé doby opravy. Při poškození nebo nadměrném znečištění předmětu nájmu, které neodpovídá běžnému užívání, bude pronajímatel požadovat úhradu nákladů spojených s opravou, čištěním nebo desinfekcí, a to v plném rozsahu. Nájemce se zavazuje takovéto náklady řádně a včas uhradit. Během nájmu je nájemce povinen provádět všechny běžné úkony údržby stanovené v návodu k obsluze a údržbě zařízení  a  přesně  dodržovat  jejich  stanovené  lhůty.  Pokud  nájemce  poruší  povinnost  odevzdat  pronajatý předmět vyčištěný, zaplatí smluvní pokutu až do výše 10ti násobku ceníkové ceny PN. Tím není dotčeno právo  pronajímatele  na  zaplacení pořizovací  ceny  PN vůči nájemci ztracený  nebo  zničený  PN.  V případě nevrácení, ztráty či neopravitelného zničení PN je nájemce povinen uhradit pronajímateli náhradu škody ve výši pořizovací ceny PN stanovené v předávacím protokolu nebo dokumentu Hodnoty pronajatého majetku. V ostatních případech výši náhrady škody určí pronajímatel.

 

XI.  OPATŘENÍ K OCHRANĚ BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ

 Pronajímatel a nájemce si vzájemně poskytli informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce na pracovištích pronajímatele i nájemce, a dále se zavázali spolupracovat  při  zajišťování  BOZP  pro  všechny  zaměstnance  na  pracovištích  ve  smyslu  zákona  č. 262/2006 Sb. zákoníku práce (§ 101 odst. 3). Nájemce nejpozději v den zahájení prací prokazatelně předá zástupci  pronajímatele  na  stavbě  dokument  o identifikaci  nebezpečí,  analýze  a  řízení  rizik  plynoucích  z provádění sjednaných prací či plynoucích z činnosti nájemce, vedoucí pracovníci pronajímatele i jeho zaměstnanci budou s tímto dokumentem prokazatelně seznámeni. Povinností nájemce je zajistit, aby jeho pracovníci používali vhodné ochranné pracovní prostředky (obuv a oděv). Zaměstnanci nájemce se nesmí zdržovat v pásmu možného nežádoucího pohybu břemene a pod břemenem, musí dodržovat zákaz vstupu nepovolaným   osobám   a   nesmí   bez   vědomí   pronajímatele   obsluhovat   žádný   z   jeho   strojů/zařízení. Zaměstnanci nájemce si musí počínat tak, aby neohrozili zdraví své ani zdraví ostatních pracovníků. Podpisem Smlouvy o nájmu pověřují obě strany této smlouvy nájemce ke koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců nájemce i pronajímatele a postupy k jejich zajištění.

 

XII.  ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Storno podmínky – Odstoupení od smlouvy: Vaši rezervaci můžete zrušit pouze elektronicky e-mailem na: pujcovna@2rent.cz Storno poplatky: při zrušení rezervace 24 hodin a více před začátkem nájmu 0% z celkového nájemného. Při zrušení rezervace 12-24 hodin před začátkem nájmu 50% z celkového nájemného. Méně než 12 hodin před začátkem nájmu 100% z celkového nájemného.

 

XIII.  JINÁ USTANOVENÍ

Pokud během platnosti Smlouvy dojde k nedorozumění při výkladu Smlouvy, budou sporné otázky řešeny mezi pronajímatelem a nájemcem především vzájemnou dohodou. Pokud nedojde k dohodě a vzájemnému vypořádání, bude pronajímatel s nájemcem řešit spor soudní cestou. K řešení případných sporů vzniklých z tohoto závazkového vztahu určují účastníci jako místně příslušný obecný soud pronajímatele.

 

XIV.  ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Nájemce  podle  obecného  nařízení  Evropského  parlamentu  a  rady  ĚU)  č.  2016/679,  o  ochraně  osobních údajů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  bere  na  vědomí,  že  Pronajímatel  bude  zpracovávat  osobní  údaje uvedené ve Smlouvě, jakož i všech dalších osobních údajů, které mu nájemce poskytne během trvání nájemního vztahu a v souvislosti s ním. Nájemce souhlasí s tím, že pronajímatel bude jeho osobní údaje zpracovávat zejména pro účely vedení agendy nájemců pronajímatele, výkonu práv a povinnosti pronajímatele a pro ochranu práv a oprávněných zájmů pronajímatele.

 

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Nájemce prohlašuje, že byl s obsahem OP seznámen a jejich obsahu porozuměl.